เหตุผลที่เราไม่ใช้ใช้สีรองพื้นปูนใหม่ กับบ้านเก่า

ม แต่สีที่เรานั้นใช้ ทั้งบ้านเก่าแหละบ้านใหม่นั้น สามารถใช้สีรองพื้นปูนเก่า ทาปูนใหม่แทนได้ไหม
สีรองพื้นปูนเก่า ทาปูนใหม่ ได้ไหม

Read more